نهاد رهبری دانشگاه بجنورد برگزار می کند

مسابقه ی کتابخوانی

نهاد رهبری دانشگاه بجنورد برگزار می کند

مسابقه کتابخوانی (زیبایی اخلاق)  ویژه کارکنان.دانشجویان واساتید

مهلت ارسال پاسخنامهه 30 آبان 1400

نحوه ارسال پاسخ نامه از طریق اتوماسیون ادرای یا یادمین کانال نهاد به ادرس  ubnahad.ir

کلمات کلیدی