سلسله نشست های تدبر درقران

دفتر هم اندیشی دانشگاه بجنورد برگزار می کند

 
دفترهم اندیشی دانشگاه بجنورد برگزار می کند سلسله نشست های تدبر درقرآن با موضوع جزء سی ام قرآن کریم با حضور استاد حاج آقا آزموده دوشنبه شب ها ساعت 20لینک ورورد به جلسه
 
Meeting.ub.ac.ir/hamandishi لینک
کلمات کلیدی